prev arrow next arrow next arrow

Jesus and His Disciples/Apostles

[2.3.06]

[2.3.06.01]


Jesus's First Disciples

(John 1:35-51)

arrow

[2.3.06.02]


4 Fishermen Follow Jesus

(Matthew 4:18-22,
Mark 1:16-20,
Luke 5:1-11)

(Simon Peter & Andrew,
James & John)

arrow

[2.3.06.03]


Jesus Calls Levi (Matthew)

(Matthew 9:9-13,
Mark 2:13-17,
Luke 5:27-32)

arrow

[2.3.06.04]


Jesus Chooses 12 Apostles

(Mark 3:13-19,
Luke 6:12-16)

arrow

[2.3.06.05]


Women who Followed Jesus

(Matthew 27:55-56, 61,
Luke 8:1-3)

arrow

[2.3.06.06]


True Family of Jesus

(Matthew 12:46-50,
Mark 3:31-35,
Luke 8:19-21)

arrow

[2.3.06.07]


Jesus Sends Out 12 Apostles

(Matthew 10:1-20,
Mark 6:7-13,
Luke 9:1-6)

arrow

[2.3.06.08]


Followers Desert Jesus but Disciples Stay

(John 6:60-71)

arrow

[2.3.06.09]


Jesus Sends Out 72 Disciples

(Luke 10:1-20)

arrow

[2.3.06.10]


Disciples Were Privileged

(Luke 10:23-24,
Luke 22:28-30)

arrow

[2.3.06.11]


Jesus' Followers Exalted in Heaven

(Matthew 19:28-30)

arrow

Disciples: Simon Peter, James, John, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Thaddaeus, Simon, Judas

 Other Links:


 

80

[2.3.06.01] [2.3.06.02] [2.3.06.03] [2.3.06.04] [2.3.06.05] [2.3.06.06] [2.3.06.07] [2.3.06.08] [2.3.06.09] [2.3.06.10]
[2.3.06.11] [Previous] [Up] [Next]